1. Home
 2. Hund
 3. Vanliga sjukdomar runt om i världen
 1. Home
 2. Katt
 3. Vanliga sjukdomar runt om i världen
 1. Home
 2. Vanliga sjukdomar
 3. Vanliga sjukdomar runt om i världen

Vanliga sjukdomar runt om i världen

Vanliga sjukdomar runt om i världen

Det är inte bara viktigt att ha koll på att alla vaccinationer och övriga papper är i sin ordning inför resan. Nedan listar vi även ett par av de sjukdomar och parasiter som ni kan stöta på runt om i världen.

Fästingskydd är inget som krävs för att din hund ska få resa utomlands, där emot är det något som starkt rekommenderas då de är det enda som skyddar mot de fästingburna sjukdomarna.

Sjukdomar orsakad av parasiter

Babesios

Babesios är en smitta som sprids via fästingar runt om i Europa, varpå en hund oftast behöver vistats utomlands för att få babesios. Dock går det inte helt att utesluta att fästingarna finns i Sverige då hundar som vistats i Europa kan föra med sig fästingar tillbaka in i Sverige.

Symptom

Hundar kan infekteras med babesios utan att bli sjuka men babesios kan även vara dödligt för den som blir sjuk. För de som blir sjuka visar sig oftast symptomen inom de första tre veckor efter att smittan har skett. Vad som händer är att hunden utvecklar anemi till följd av skador på de röda blodkropparna.

 • Hunden känns trött och utmattad
 • Har bleka eller gula slemhinnor
 • Får ofta feber
 • Anemi utvecklas

Diagnos

Det finns sjukdomar som ger liknande symptom som babesios nämn därför gärna för veterinären som utför undersökningen att ni har varit utomlands nyligen om ni har en hund som insjuknat efter resa.

Med hjälp av blodprover och blodutstryk kan veterinären ta reda på om din hund drabbats av babesios och sedan sätta in behandling som ofta är mycket effektiv, dock finns det fall med hundar som inte överlever trots intensivbehandling.

Fransk hjärtmask

Finns i stort sett runt om i hela världen och sprids via avföringen på ett redan smittat djur. För att en ny hund ska bli smittad krävs att den får i sig avföring från ett smittat djur, antingen direkt vi avföringen eller genom att äta/slicka på ett djur som fått i sig avföring, tex sniglar eller grodor.

Symptom

Masken tar sig sedan till hjärtat där den lever i den högra hjärtkammaren och lungartärerna och orsakar symptom som liknar de hos en hund med hjärtproblem. Symtomen kan i början vara milda för att sedan bli värre.

 • Trötthet
 • Hosta
 • Andnings besvär
 • Blödningar

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av röntgen på lungorna samt avföringsprov. Om mask konstateras påbörjas en behandling mot mask, det är viktigt att låta hunden vila under denna period. I vissa fall kan även understödjande behandling krävas, då hunden kan bli sämre när många maskar dör samtidigt.

Leishmanios

Är en infektion som kan spridas både till djur och människor via sandmyggor i de södra delarna av Europa. Leishmanios finns inte normalt i Sverige men vi har haft fall då hundar som vistats i Sydeuropa blivit sjuka. Det kan gå flera månader, ibland år från att en hund bli infekterad av en mygga till att symptomen visar sig, tyvärr gör detta att importerade hundar som genomgått en besiktning, kan insjukna långt efter besiktningen gjorts.

Symptom

Leishmanios är en mycket allvarlig och dödlig sjukdom för hunden, i de fall som går att medicinera krävs behandling livet ut.

 • Blödningar från nosen
 • Led och muskelförändringar som orsakar stor smärta
 • Anemi
 • Förändringar i huden
 • Skador på lever och njurar
 • Nedsatt immunförsvar

Om en hund uppvisar något eller några av dessa symptom och dessutom har vart utomlands vid nått tillfälle de senaste åren, är det mycket viktigt att tala om detta för veterinären.

Diagnos

Det kan vara svårt att fastställa en diagnos men det görs med hjälp av blodprov där man söker efter antikroppar och ibland även vävnadsprov. Tyvärr tar det tid för hunden att blida antikroppar varpå blodprover inte alltid visar på leishmanios.

Oslerus osleri

Är en mask som lever i luftstrupen på hunden och smittar genom saliv eller avföring från en sjuk hund. Det är vanligt att hundar som hålls i grupp samt valpar i en kennel smittas. Oslerus osleri är ovanlig i Sverige men kan öka i och med ökad införsel av hundar från utlandet som i sin tur kan smitta hundar och kennlar i Sverige.

Symptom

Symptomen är ofta lindriga men vissa hundar kan bli kraftigt medtagna.

 • Hosta
 • Trötthet
 • Minskad aptit

Diagnos

Då symptomen är ganska diffusa samt stämmer överens med många andra sjukdomar kan det vara svårt att misstänka oslerus osleri vid första anblick. Berätta gärna för veterinären om hunden har vart ute och rest de senaste året. Diagnos kan fastställs med hjälp av bronkoskopi, röntgen samt avföringsprover uppsamlade vid tre olika tillfällen då hunden hostar upp mask som sedan sväljs och hamnar i avföringen.

Rävens dvärgbandmask

Finns i stora dela av Europa och kan smitta till människor. Om en människa blir smittad kan en levertransplantation samt livslång behandling krävas för att inte avlida av parasitinfektionen.  Bandmasken lever i hunden eller rävens tarm där den avger ägg som utsöndras i djurets avföring. Friska hundar och rävar blir smittade genom att äta smittade smågnagare, som i sin tur har ätit av smittad avföring. Masken växer sedan till sig och avger nya ägg som utsöndras via avföringen, varpå en ny smågnagare får i sig det och sedan går smittan runt på detta sätt.

Symptom

Oftast uppvisas inga symptom.

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av avföringsprover.

Tropisk hjärtmask

Smittar via myggor och är vanligast i de södra delarna av Europa. För att parasiten ska utvecklas i myggan krävs att medeltemperaturen är tillräckligt hög under flera dagar varpå det i Sverige ännu inte ska kunna spridas med myggorna. Av de fall som vi haft i Sverige har de drabbade hundarna vistats utomlands. Maskarna växer till sig i hundens lungkärl och det kan vara svårt att bota en smittad hund då hjärta och lungor har tagit skada.

Symptom

Det kan ta lång tid från att hunden smittats tills att den utvecklar symptom, informera därför gärna veterinären om ni har vart utomlands med hunden. Oftast blir hunden gradvis sämre.

 • Anemi
 • Njurskador
 • Trötthet
 • Hosta
 • Magrar av

En infekterad hund kan plötsligt bli mycket dålig, få svårt med andningen och även avlida. Detta kan hända om ett stort antal maskar dör, om hunden drabbas av hjärtsvikt eller att mask tagit sig till hjärtat.

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av blodprover dock tidigast ca 6 månader efter smitta. Tropisk hjärtmask är en svårbehandlad sjukdom då hunden kan ha fått komplikationer på andra organ i kroppen, exempel skador på njurarna. Det är mycket viktigt att hunden vilar under hela behandlingsperioden

Sjukdomar orsakad av bakterier eller virus

Brucellos

Är en infektion som främst drabbar hundar, men även katter och människor kan smittas. Katter verkar inte bli sjuka vid smitta. Hundar smittas då de får i sig kroppsvätskor från andra hundar via mun näsa eller vid parning/insemination. En smittad hund blir aldrig av med bakterien.

Symptom

Infektionen kan vara svår att diagnostisera då symptomen kan bero på många andra faktorer.

 • Trötthet
 • Avmagring
 • Förstorade lymfknutor
 • Ögoninfektion

Hos tikar är de vanligaste symptomet att de inte kan bli dräktiga eller att de aborterar sina foster. Hos hanhundar kan testiklarna förändras samt att de blir sterila.

Diagnos

Diagnos fastställs med hjälp av blodprover eller bakterieodling.

Falsk rabies

Är en smitta som inte finns i Sverige och som vanligen drabbar grisar,  hundar som vistats utomlands kan bli sjuka om de får i sig rått griskött utomlands.

Symptom

Det är en mycket hög dödlighet och hundar som blir smittade dör oftast inom de närmsta dygnen, symptomen är liknande symptomen vid rabies, där av namnet.

Hepatozoonos

Sprids via fästingar men finns normalt inte i Sverige, dock går det ej att utesluta då hundar som vart utomlands kan föra med sig fästingar in i Sverige. Smittan finns runt om i Europa.

Symptom

Många hundar får inga symptom alls alternativt att symptomen är diffusa och kommer i omgångar.

 • Anemi
 • Njurskador
 • Trötthet
 • Leverskador
 • Lunginflammation

Diagnos

Diagnos kan vara svår att ställa men det görs med hjälp av blodprover där man letar efter parasiter, dock kan parasiterna vara svårupptäckta vid undersökning.

Leptospiros

Är en zoonos vilket betyder att den kan smitta även till människor. Leptospiros är en bakteriesjukdom som smittar främst genom slemhinnor eller via sår. Bakterien trivs bäst i en fuktig varm miljö och är extra vanlig efter stor nederbörd. Smågnagare sprider effektiv smittan och hundar blir främst smittade genom bad i sjöar där sjuka smågnagare eller andra sjuka hundar har urinerat.

Symptom

Det är inte så vanligt i Sverige att hundar blir smittade och hundar kan bära på infektionen och inte uppvisa några symptom eller endast mycket lindriga symptom.

 • Trötthet
 • Kräkningar
 • Feber
 • Ökad törst och urinering

Trots att det är ovanligt i Sverige så kan en infekterad hund plötsligt bli mycket dålig och bestående skador på njurar och lever kan uppstå.

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av blodprover som vanligen tas med ett par veckors mellanrum för att se om antikroppar bildats. Dock härstammar leptospira från ett bakteriesläkter med många arter varpå flertal undersökningar kan krävas för att fastställa en diagnos.

Monocytär ehrlichios

Sprids via fästingar men finns normalt inte i Sverige, dock går det ej att utesluta då hundar som vart utomlands kan föra med sig fästingar in i Sverige. Smittan finns runt om i Europa.

Symptom

Många hundar får inga symptom alls men för de som blir sjuka kan sjukdomen vara dödlig.

 • Anemi
 • Trötthet
 • Minskad aptit

Symptomen kan komma både akut inom ett par veckor men även ligga latent i kroppen och utvecklas till en kronisk form som ofta inte går att bota.

Diagnos

Diagnos kan vara svår att ställa men det görs med hjälp av blodprover där man söker efter bakterien.

Rabies

Rabies är ett virus som främst smittar via bett från infekterade hundar då de ofta blir aggressiva och sprider smittan via saliven. Hundar som ännu inte visar symptom kan bära på smittan och smitta andra djur/människor i ett par veckor innan de själva uppvisar symptom. Viruset kan inte smitta genom intakt hud där emot kan den smitta via sår som kommer i kontakt med en sjuk hund. I de högriskdrabbade områdena rekommenderas det därför inte att hälsa på gatuhundar då risk finns att du kan ha ett lite sår på handen som kommer i kontakt med hunden saliv och att du på så sett blir smittad.

Rabiesinfekterade hundar finns främst i Asien, Afrika samt Nord och Sydamerika men finns även hos hundar i Europa. I Sverige har vi inte haft något fall av rabies sedan slutet på 1800-talet.

Symptom

Om en hund blir smittad och utvecklar symptom har sjukdomen tyvärr alltid en dödlig utgång.

 • Beteendeförändringar
 • Salivering
 • Vilda djur kan upplevas tama medans tama djur kan blir skygga, aggressiva och dra sig undan
 • Förlamningar och rörelsestörningar

Diagnos

Då det tyvärr inte går att bota rabies och hundar med misstänkt rabies ofta avlivas är enda sättet att fastställa rabies via obduktion och undersökning av hjärnmassan.

Salmonella

Är en zoonos vilket betyder att den kan smitta även till människor. Salmonella är inte jättevanligt i Sverige men vi har årligen fall. Hundar får oftast salmonella via livsmedel eller godis som inte upphettats ordentligt och katter via fåglar och möss som de fångat ute i naturen.

Symptom

Symptomen från salmonella är liknande många andra sjukdomars symptom, därför kan veterinären behöva ta flertal prover innan diagnos ställs.

 • Feber
 • Kräkningar & diarré
 • Aptitlöshet
 • Trötthet

Diagnos

Diagnos ställs genom att ta en odling från avföringen och se om bakterien finns.  Salmonella kan utsöndras i avföringen i flera veckor.

Tuberkulos

Är en zoonos vilket betyder att den kan smitta även till människor. Tuberkulos är även en Epizooti vilket betyder att den klassas som en allmänfarlig sjukdom som är ett hot mot andra djur och människors hälsa. Tuberkulos smittar via var och salivstänk från hostan av smittade individer.

Symptom hund

 • Feber
 • Avmagring
 • Aptitlöshet
 • Trötthet
 • Hosta

Symptom katt

 • Avmagring
 • Kräkningar & Diarré
 • Blodbrist
 • Svårläkta sår

Diagnos

Diagnos kan ställas via röntgen då förändringar kan ses i bröstet och buken. Vävnadsprover och odlingar kan också bekräfta diagnosen men innan detta görs måste jordbruksverket kontaktas.

Dirofilaria repens

Är mycket ovanligt i Sverige men finns runt om i Europa och sprids via myggor som har utvecklat parasiten.

Symptom

Det kan ta lång tid från att en hund har blivit biten av en mygga tills att den utvecklar symptom, berätta alltid för din veterinär om ni vart utomlands med ert djur.

 • Knutor och svullnader i huden (som innehåller parasiter)

Diagnos

Diagnos ställs genom att ta prov från knutor samt genom blodprov.

 

Updated on augusti 24, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver ditt djur profesionell vård?
Är du osäker på om ditt djur behöver vård? Kontakta oss för en profesionell bedömning.
KONTAKTA OSS